<div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-family:georgia,serif"><div class="gmail_default" style="font-family:georgia,serif">hallo in die runde<br><br></div><div class="gmail_default" style="font-family:georgia,serif">ich bin neu hier<br></div><div class="gmail_default" style="font-family:georgia,serif">trefft ihr euch morgen abend in der brauerei?<br></div><div class="gmail_default" style="font-family:georgia,serif">ich würde gern dazu kommen<br></div><div class="gmail_default" style="font-family:georgia,serif">würde gern auf linux umstellen!!!<br> <br></div>Tobi<br><br clear="all"></div><div><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div style="text-align:center"><i><b><font face="georgia, serif">liebe Grüße aus Reinsfeld</font></b></i><br></div><div style="text-align:center"><i><font face="georgia, serif"><br></font></i></div><div style="text-align:center"><font size="2"><i><b><font face="georgia, serif"><a href="https://sites.google.com/site/reinsfeld46de/" target="_blank">reinsfeld46.de</a><br></font></b></i></font></div><div style="text-align:center"><font size="2"><i><b><font face="georgia, serif"><a href="http://www.BlueInspiration.de" target="_blank">BlueInspiration.de</a><br></font></b></i></font></div><div style="text-align:center"><i><b><font face="georgia, serif" size="1">Fon 036 207 149 808</font></b></i><i><b><br></b></i></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
</div>